Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης έχοντας ως όραμα και στόχο την παροχή ασφαλούς και ποιοτικής φροντίδας για τους ασθενείς, υποστηρίζει και ενισχύει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του Νοσηλευτικού και Βοηθητικού προσωπικού, συστήνοντας το 2013 το Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  το οποίο στεγάζεται έως και σήμερα στον πρώτο όροφο του Γ.Ν. Κατερίνης.

Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας μέσω του Γραφείου Εκπαίδευσης  Ν.Υ. επιτυγχάνεται:

  • με τη διεύρυνση των γνώσεων του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

  • με την αναμόρφωση – βελτίωση των εφαρμοζόμενων Νοσηλευτικών Διεργασιών και  του συνόλου των πρακτικών που εφαρμόζονται στον ασθενή.

Οι αρμοδιότητες και οι δράσεις του Γραφείου Εκπαίδευσης περιγράφονται ως εξής:
1. Οργάνωση και τήρηση αρχείου εκπαίδευσης του προσωπικού με τη μορφή ατομικού εκπαιδευτικού φακέλου.
2. Ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού ανά τμήμα μέσω ερωτηματολογίου σε ετήσια βάση.
3. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού μέσω οργάνωσης και υλοποίησης ενδοκλινικών και διατμηματικών μαθημάτων βάσει των ανιχνευόμενων μαθησιακών αναγκών του προσωπικού, σε συνεργασία με το Ιατρικό, Νοσηλευτικό προσωπικό, το Γραφείο Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και το Γραφείο Ποιότητας και Εκπαίδευσης του Γ.Ν. Κατερίνης.
4. Οργάνωση και υλοποίηση μαθημάτων στους Σπουδαστές που διανύουν το τελευταίο εξάμηνο της πρακτικής τους άσκησης στο Γ.Ν. Κατερίνης.
5. Συνεργασία με τα Γραφεία Εκπαίδευσης Ν. Υ. άλλων νοσοκομείων με στόχο την υλοποίηση κλινικών φροντιστηρίων στο Γ.Ν. Κατερίνης από πιστοποιημένους Κλινικούς Εκπαιδευτές τους.
6. Συνεργασία με τους Κλινικούς Εκπαιδευτές των τμημάτων για την εκπαίδευση / προσαρμογή των νεοδιοριζόμενων ή των μετακινούμενων – νεοεισερχόμενων σε άλλα τμήματα νοσηλευτών.
7. Συνεργασία με ομάδες Νοσηλευτών  του νοσοκομείου για την εφαρμογή Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων.
8. Συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του νοσοκομείου, για την ανεύρεση βιβλιογραφίας.
9. Διοργάνωση ημερίδων.
10. Ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
11. Συνεργασία με το ΕΚΑΒ για την εκπαίδευση του προσωπικού μέσω υλοποίησης σεμιναρίων σχετικά με την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).
12. Συνεργασία με το Ε.Π.Α.Λ. Κατερίνης στα πλαίσια εκπαιδευτικών επισκέψεων των μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου στο Γ.Ν. Κατερίνης.

  • Λιάπη Σουλτάνα: ΠΕ Νοσηλεύτρια

Περισσότερα