Ιατρική Υπηρεσία

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κατερίνης η οποία αποτελεί Διεύθυνση, διαρθρώνεται σε:

α) Τομείς στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα και Ειδικές Μονάδες που υπάγονται οργανικά στα Τμήματα

β) Διατομεακά Τμήματα

γ) Λοιπά Τμήματα.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο Παθολογικός Τομέας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Κ. δυναμικότητας 109 κλινών αποτελείται από τις παρακάτω Κλινικές και ειδικές Μονάδες:

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 Ο Χειρουργικός Τομέας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Κ. δυναμικότητας 88 κλινών αποτελείται από τις παρακάτω Κλινικές και ειδικές Μονάδες:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο Εργαστηριακός Τομέας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Κ. αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το Δίκτυο του Ψυχιατρικού Τομέα περιλαμβάνει και λειτουργεί τα παρακάτω:

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα Διατομεακά Τμήματα του Γ.Ν.Κ. με δυναμικότητα τριαντατεσσάρων (34) κλινών είναι τα εξής:

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Περισσότερα