Διοικητική Υπηρεσία

Η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείο Κατερίνης η οποία αποτελεί Διεύθυνση, διαρθρώνεται στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού.

Ασχολείται με τη διευθέτηση κάθε διοικητικού και οικονομικού ζητήματος του Νοσοκομείου, τη φροντίδα για την εξυπηρέτηση των ασθενών και του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και την υποστήριξη των εξωτερικών ιατρείων.

Κάθε Υποδιεύθυνση της Διοικητικής Υπηρεσίας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Αυτοτελή γραφεία ως ακολούθως:

 

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

 • Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού)
 • Τμήμα Γραμματείας
 • Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
 • Τμήμα Κίνησης Ασθενών

 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

 • Τμήμα Οικονομικού
 • Τμήμα Προμηθειών

 

Αυτοτελή Γραφεία

 • Γραφείο Επιστασίας
 • Γραφείο Ιματισμού

 

Περιλαμβάνει επίσης τη Διοικητική Υπηρεσία Ψυχιατρικού Τομέα που διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 

Διοικητική Υπηρεσία Ψ.Τ.

 • Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού) Ψ.Τ.
 • Τμήμα Κίνησης Ασθενών Ψ.Τ.

Η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείο Κατερίνης η οποία αποτελεί Διεύθυνση, διαρθρώνεται στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού.

Ασχολείται με τη διευθέτηση κάθε διοικητικού και οικονομικού ζητήματος του Νοσοκομείου, τη φροντίδα για την εξυπηρέτηση των ασθενών και του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και την υποστήριξη των εξωτερικών ιατρείων.

Κάθε Υποδιεύθυνση της Διοικητικής Υπηρεσίας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Αυτοτελή γραφεία ως ακολούθως:

 

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

 • Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού)
 • Τμήμα Γραμματείας
 • Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
 • Τμήμα Κίνησης Ασθενών

 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

 • Τμήμα Οικονομικού
 • Τμήμα Προμηθειών

 

Αυτοτελή Γραφεία

 • Γραφείο Επιστασίας
 • Γραφείο Ιματισμού

 

Περιλαμβάνει επίσης τη Διοικητική Υπηρεσία Ψυχιατρικού Τομέα που διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 

Διοικητική Υπηρεσία Ψ.Τ.

 • Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού) Ψ.Τ.
 • Τμήμα Κίνησης Ασθενών Ψ.Τ.

Αρμοδιότητες Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Τμήμα και Αυτοτελές Γραφείο ορίζονται ως ακολούθως:

α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.

γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.

δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

ε. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους.

στ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης κα έρευνας προσωπικού σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα.

α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου.

β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).

δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

β. Φροντίζει για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση σ’ αυτά των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και καταγράφει την επίσκεψη των ασθενών.

γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.

δ. Χορηγεί πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.

στ. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.

ζ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων, την εισαγωγή

των ασθενών, την έκδοση εξιτηρίων και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.

β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.

γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων. Μεριμνά για την τήρηση και ενημέρωση των ιατρικών φακέλων.

Είναι υπεύθυνο:

α. Για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.

β. Για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.

γ. Για την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.

δ. Για τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.

ε. Για την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.

στ. Για τον προγραμματισμό των πληρωμών του νοσοκομείου, για τις συναλλαγές με τις τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και προμηθευτές.

ζ. Για τις πληρωμές και τις εισπράξεις. Εκδίδει τις επιταγές.

η. Για την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.

θ. Για τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.

ι. Για την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.

ια. Για τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλωσίμων υλικών και των φαρμάκων.

ιβ. Εκδίδει μηνιαίες αναφορές για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.

ιγ. Συντάσσει εκθέσεις με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.

ιδ. Εκπονεί τις μελέτες επενδύσεων (οικονομικό μέρος).

Έχει την ευθύνη:

α. Της διενέργειας όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού

β. Της τήρησης του μητρώου προμηθευτών.

γ. Της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.

δ. Της διεκπεραίωσης των διαγωνισμών και κατάρτισης των συμβάσεων.

ε. Της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού.

στ. Διεξάγει περιοδικές και ετήσιες απογραφές και ζ. παραλαμβάνει και χρεώνει κάθε αναλώσιμο και μη υλικό στοιχείο.

α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.

β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.

γ. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.

δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.

α. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.

β. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

Επικοινωνία

Περισσότερα