Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής

Το Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής υπάγεται ιεραρχικά απευθείας στο Διοικητή και στεγάζεται στο ισόγειο του Γ.Ν. Κατερίνης.

Έχει την ευθύνη της διαχείρισης και της απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου, των πληροφοριακών συστημάτων και του ηλεκτροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

 1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
 2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή

συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας.

 1. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της.
 2. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.
 3. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.
 4. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο.
 5. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.
 6. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, την βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού,
 7. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών,
 8. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο,
 9. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα,
 10. Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των πόρων του δικτύου, (δίσκων, κ.λπ.),
 11. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.
 12. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.).
 13. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:

α.την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας,

β. την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές,

γ. την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο−νοσηλευ τικής και διοικητικο−οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου

δ.την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 1. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.
 2. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.

18.Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής,

 1. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.

Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 23513-50317,318,  23513-52903

E-mail: pliroforiki@gnkaterini.gr