Ενδοσοκομειακές Λοιμώξεις

Το Γραφείο Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στεγάζεται στον πρώτο όροφο του Γ.Ν. Κατερίνης και στελεχώνεται από 2 Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ), τα καθήκοντα των οποίων ορίζονται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΦΕΚ 388/Β΄/18.02.2014) η οποία στελεχώνεται από ομάδα επαγγελματιών υγείας του Νοσοκομείου.

Σκοπός – Προσφερόμενο έργο

Στόχος της ΕΝΛ είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Σχεδιάζει και λαμβάνει μέτρα:

 • για την πρόληψη εμφάνισης των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • για τον περιορισμό της διασποράς των λοιμογόνων παραγόντων.
 • για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση επιδημικών εξάρσεων.
 • για τη πρόληψη λοιμώξεων προκαλούμενων από τρόφιμα ή από το νερό.
 • για τη συμμόρφωση του προσωπικού στις ασφαλείς για τον ασθενή ιατρονοσηλευτικές πρακτικές.
 • για την πρόληψη έκθεσης του προσωπικού σε λοιμογόνους παράγοντες.
 • για την ορθή διαχείριση των αντιβιοτικών στο Νοσοκομείο
 • για την εφαρμογή και τον έλεγχο της συμμόρφωσης στους κανόνες της Υγιεινής των Χεριών όλων των εργαζομένων σε όλους τους χώρους στο Νοσοκομείο .

Εποπτεύει και ελέγχει:

 • Την τήρηση των κανόνων πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων και των κανόνων της υγιεινής περιβάλλοντος στο Νοσοκομείο σύμφωνα με τα μέτρα που εισηγείται η ΕΝΛ όσον αφορά στην καθημερινή πρακτική νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα με στόχο πάντα την ασφάλεια του ασθενή.
 • Την τήρηση των διεθνών και εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών απολύμανσης, αποστείρωσης και αντισηψίας, καθώς και των διαδικασιών απεντομώσεων και μυοκτονιών. 1
 • Την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών για θεραπεία και χημειοπροφύλαξη.2
 • Τη λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο.
 • Τη συνεργασία με άλλες Επιτροπές του Νοσοκομείου για τη διασύνδεση των
  εφαρμοζόμενων δράσεων (Επιτροπή Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων, Επιτροπή Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων κ.α.).
 • Την απομόνωση και το διαχωρισμό ασθενών με λοιμώδη νοσήματα και λοιμώξεις ή αποικισμό από πολυανθεκτικά παθογόνα.
 • Παρακολουθεί την αντοχή των παθογόνων μικροβίων που απομονώνονται στο νοσοκομείο.
 • Οργανώνει και συντονίζει τακτικές και περιοδικές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις για θέματα πρόληψης λοιμώξεων με το προσωπικό όλων των κατηγοριών.
 • Ενημερώνει τακτικά (ανά δίμηνο ή τρίμηνο ανάλογα με τα προβλήματα που αναδύονται) το προσωπικό για αναδυόμενα ή νεοεμφανιζόμενα λοιμώδη νοσήματα, ιδιαίτερης σημασίας για τη Δημόσια Υγεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ.
 • Παρέχει στο ΚΕΕΛΠΝΟ ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες πληροφορίες σχετικά με λοιμώδη νοσήματα, ποσοστά λοιμώξεων, αντοχές παθογόνων μικροοργανισμών.
 • Αντιμετωπίζει τις εκθέσεις του προσωπικού σε λοιμογόνους παράγοντες, όταν στο νοσοκομείο δεν υπηρετεί Ιατρός Εργασίας.
 • Ενημερώνει όλο το προσωπικό για την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης λοιμώξεων που εφαρμόστηκαν και προτείνει βελτιώσεις.
 • Σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Κατερίνης  οργανώνει δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχετικά με την «Υγιεινή των χεριών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και παιδιά δημοτικού σχολείου».
 • Χ. Νικάκη: ΤΕ Νοσηλεύτρια
 • Σ. Λιάπη: ΠΕ Νοσηλεύτρια
 • Γ. Αγγελής: ΠΕ Νοσηλευτής

Περισσότερα