Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας

Στο Νοσοκομείο μας έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ21/Α/21.2.2016) Αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας» του οποίου το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ορίζεται από την Αριθμ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10.2.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 662/Β/2.3.2017).

Βασική αρχή του Γραφείου είναι η διασφάλιση, η προάσπιση και προαγωγή του δικαιώματος των Πολιτών στη Δημόσια Υγεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 • Μεριμνά για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα τους κατά την λήψη υπηρεσιών υγείας.
 • Ενημερώνει το προσωπικό του Νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση την νομοθεσία, την ιατρική δεοντολογία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Κατευθύνει τους πολίτες στις αρμόδιες για τις υποθέσεις τους υπηρεσίες και Τμήματα.
 • Παρεμβαίνει στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την επίτευξη των κατάλληλων κατά περίπτωση ενεργειών ή την ομαλή διευθέτηση προκυπτουσών διαφορών, με έμφαση στην διασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των ληπτών/τριών.
 • Παρακολουθεί την εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών ασθενών εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία.
 • Διευκολύνει την υποβολή αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας  Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή.
 • Συλλέγει και διεκπεραιώνει καταγγελίες, παράπονα, ευχαριστήριες επιστολές, παρατηρήσεις και αιτήματα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται οι δυσλειτουργίες και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.
 • Υποβάλει προτάσεις για τη ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών τους.

Διαδικασία υποβολής παραπόνων και καταγγελιών ή θετικών εντυπώσεων

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν παράπονα – καταγγελίες ή ευχαριστήριες επιστολές με τους εξής τρόπους:

 • Με τη φυσική τους παρουσία ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο Αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας»
 • Τηλεφωνικά στο 2351-352859
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gyp@1142.syzefxis.gov.gr
 • Μέσω συστημένης ή απλής επιστολής

Προκειμένου να διερευνηθεί μια καταγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνεται η συνοπτική περιγραφή του προβλήματος και κάθε στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος, καθώς και η ιδιότητα του καταθέτοντος με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ταυτοποιούν το άτομο.

Το προσωπικό του Αυτοτελούς «Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας» είναι στη διάθεση σας προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής.

Έντυπα υποβολής παραπόνων ή θετικών εντυπώσεων μπορείτε να προμηθευτείτε από το γραφείο μας, από επιλεγμένα σημεία στους χώρους του Νοσοκομείου.

Υπεύθυνη: Καργιώτη Σοφία – Νίκη

Τηλέφωνο : 2351-352859

E-mail: gyp@1142.syzefxis.gov.gr

Ωράριο Υποδοχής Κοινού: 7:30 π.μ. έως 2:30 μ.μ.

Επίπεδο: Το γραφείο στεγάζεται στο ισόγειο του Γ.Ν. Κατερίνης,  πλησίον της  Διοίκησης στο γραφείο 415.