Επιστημονικό Συμβούλιο

Τακτικα Μέλη
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Σπυρομήτρος Γεώργιος Διευθυντής Προϊστάμενος Καρδιολογικής Κλινικής, Πρόεδρος
Χριστογιάννης Δημήτριος Διευθυντής Ακτινολογίας
Ασλανίδης Δημήτριος Διευθυντής Αναισθησιολογίας
Χανδόλιας Μιλτιάδης Επιμελητής Α΄ Χειρουργικής
Βλάσσης  Στέφανος Επιμελητής Β΄  Νεφρολογίας
Ράπτης Παύλος Ειδικευόμενος  Ιατρός
Βούρα Παναγιώτα Κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
Παπατόλιος Απόστολος Κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας
Λιάπη Σουλτάνα Κλάδου ΠΕ Νοσηλευτών, τακτικό μέλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Τσιρογιάννη Αικατερίνη Διευθύντρια Αναισθησιολογίας
Γκιάτας Νικόλαος Διευθυντής Χειρουργικής
Κατερίνης Παναγιώτης Επιμελητής Β΄ Γαστρεντερολογίας
  1. Σε κάθε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται εννεαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

α) Έναν (1) ιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικό Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου, ή καθηγητή, οποιασδήποτε βαθμίδας, Διευθυντή Πανεπιστημιακής κλινικής ή εργαστηρίου, που εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από όλους όσους κατέχουν κάποια από τις παραπάνω θέσεις ευθύνης, ως Πρόεδρο.

β) Δύο (2) ιατρούς με βαθμό Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας, ή μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, που εκλέγονται από όλους του Διευθυντές Εθνικού Συστήματος Υγείας του νοσοκομείου, πλην Συντονιστών Διευθυντών, και τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, με τους αναπληρωτές τους.

γ) Έναν ιατρό με βαθμό Επιμελητή Α’, που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Α’ του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του.

δ) Έναν ιατρό με βαθμό Επιμελητή Β’, που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Β’ του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και έναν επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με βαθμό τουλάχιστον Γ’ που εκλέγονται από όλους τους μη ιατρούς υπαλλήλους, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, που υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία.

στ) Έναν ειδικευόμενο ιατρό, που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του.

η) Έναν Νοσηλευτή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Γ’, και ελλείψει αυτού έναν Νοσηλευτή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μαία ή επισκέπτρια υγείας με βαθμό τουλάχιστον Γ’, που εκλέγεται από όλους τους νοσηλευτές και μαίες του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του.

Αν οποιοδήποτε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου χάσει την ιδιότητα με την οποία έχει εκλεγεί, παύει αυτόματα να είναι μέλος και ορίζεται νέο με την αρχική διαδικασία, για το υπόλοιπο της θητείας. Αντικατάσταση μέλους, με την ίδια διαδικασία, γίνεται και στην περίπτωση κατά την οποία το μέλος απουσιάζει από περισσότερες από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 13, 14 και 15 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 48 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με το άρθρο 41 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

  1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν αυτό ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή δύο τουλάχιστον μέλη του.

Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρό του. Υποψήφιοι για το αξίωμα αυτό δύνανται να είναι μόνο ιατροί που κατέχουν το βαθμό του Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Διοικητής του Νοσοκομείου διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν, για την ανάδειξη του Προέδρου.

Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών θεωρημένο από τον Διοικητή του Νοσοκομείου. Η γραμματειακή υποστήριξη του Επιστημονικού Συμβουλίου ανατίθεται σε υπάλληλο της Διοικητικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου, οριζόμενο από τον Διοικητή.

Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διετής και η συγκρότηση του γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

 

  1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου. Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

α) Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημερίων των ιατρών των Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή του στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου για έγκριση, ή όπου αυτός δεν υπάρχει, στον Διοικητή. Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα των εφημεριών γίνεται μόνο με γραπτή και αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και έγκριση από τον Αναπληρωτή Διοικητή, ή όπου αυτός δεν ορίζεται, από τον Διοικητή.

β) Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστημονικών επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας όταν η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.

γ) Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

δ) Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.

ε) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.

στ) Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον Διοικητή, ό,τι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών.

Περισσότερα