Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τέσσερις τομείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2889/2001.

· 1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 4 τμήματα, που καλύπτουν τα Τμήματα και τις Μονάδες του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

· 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 5 τμήματα, που καλύπτουν τα Τμήματα και τις Μονάδες του Χειρουργικού Τομέα και τα Χειρουργεία.

· 3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε τέσσερα 4 τμήματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα και τα Διατομεακά Τμήματα.

· 4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ που καλύπτει τον Τομέα Ψυχικής Υγείας.

Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του ν.2071/1992 (123 Α΄) η οποία αποτελείται από :

α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο

β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών .

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.

γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.

δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, π.δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Η διατήρηση και προαγωγή της υγείας των ληπτών μέσα σ’ένα θεραπευτικό περιβάλλον

Η πρόληψη ως μέρος της προαγωγής της υγείας

Η αποκατάσταση της υγείας με τη χρήση των νοσηλευτικών δεξιοτήτων και της νοσηλευτικής επιστήμης

Η αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας της εργασίας και παρεμβάσεις όπου χρήζει

Η παροχή φροντίδας σε ασθενείς που δέχονται υπηρεσίες κατ’ οίκον

Η τήρηση των κανόνων που αφορούν τη νοσηλευτική υπηρεσία όπως αποτυπώνονται στον οργανισμό του νοσοκομείου και στις αποφάσεις της διοίκησης,

Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το νοσηλευτικό και για το βοηθητικό προσωπικό.

  • Διευθύντρια: Βεργαδή Ευτυχία
  • Τηλέφωνο: 23513-50328
  • Ε-mail: dnosil@1142.syzefxis.gov.gr
  • Επίπεδο: Ισόγειο

Περισσότερα