Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Σας καλωσορίζουμε στη Νέα Ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης.

Ευχόμαστε η ιστοσελίδα αυτή να αποτελέσει μια γέφυρα επικοινωνίας με τους πολίτες και τους επαγγελματίες Υγείας.

 

Το Γ.Ν. Κατερίνης είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπάγεται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και διαθέτει σήμερα 227 κλίνες.

Βρίσκεται στο 6ο χλμ. Κατερίνης – Αρωνά και παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ. και προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης. Η σημερινή μορφή προέκυψε από τη συγχώνευσή του  με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, σύμφωνα με το Ν.4052/2012. Μέσα από μία σειρά Υπουργικών Αποφάσεων καθορίστηκε  η δύναμη σε 200 κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, 50 κλίνες στον Ψυχιατρικό Τομέα και 200 κλίνες στις  Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Το Γ.Ν. Κατερίνης ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1944 ως “απομονωτήριο πασχόντων εξ εξανθηματικού τύφου” μέσα σε ακίνητο 14 στρεμμάτων  που παραχωρήθηκε από το τότε Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στη θέση “Αλβανικός Τεκές” στην πόλη της Κατερίνης. Μετά από τρεις αναμορφώσεις, ο ισχύον Οργανισμός του (Υ.Α.α/89645/05 ΦΕΚ 1519/Β’/16-10-2006) ορίζει 251 οργανικές κλίνες και σκοπό, μεταξύ άλλων, την ισότιμη παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης του. Το 1983 παραχωρήθηκε έκταση 68.869στρ. στο Ν. Κεραμίδι για την ανέγερση νέου Νοσοκομείου και το Σεπτέμβριο του 2010 το Νοσοκομείου μεταφέρθηκε στις νέες του εγκαταστάσεις. Δύο χρόνια αργότερα ολοκληρώθηκε και η νέα πτέρυγα όπου στεγάστηκε  η Ψυχιατρική Κλινική.

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου  δημιουργήθηκε με το Ν.Δ. του  1925  “Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των  εν τη Περιφερεία Κατερίνης ακινήτων της Ιεράς Μονής Πέτρας, προς ίδρυση Νοσοκομείου Φυματιώντων” με δύναμη 250 κλίνες. Συνέχισε τη λειτουργία του ως Σανατόριο μέχρι το 1969 όπου καταργείται και στη θέση του ιδρύεται το Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων δυναμικότητας 500 κλινών. Το 1986 μετονομάζεται σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου δυναμικότητας 450 κλινών και συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι το 2004 όπου στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης μετασχηματίζεται σε Δίκτυο παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Με τη μορφή αυτή το 2012 συγχωνεύεται με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Σήμερα, το ενοποιημένο πλέον Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης στεγάζεται σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο κτίριο, ενώ οι δομές του Ψυχιατρικού Τομέα σε διάσπαρτα κτίρια μέσα στην πόλη της Κατερίνης και την ευρύτερη περιοχή της.  Με τη μορφή αυτή αποτελεί ένα Νοσοκομείο που παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών περίθαλψης και φροντίδας,  βελτιώνοντας κατά πολύ την ποιότητα  και αποδοτικότητα των υπηρεσιών του.

Ως αποστολή   του είναι η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και ως φιλοσοφία υιοθετεί την παροχή ολιστικών υπηρεσιών υγείας με ποιότητα, διαφάνεια, λογοδοσία.

 1. Το Γ.Ν. Κατερίνης, που υπάγεται στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄), σύμφωνα με το αρθρ. 7 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης».
 2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη της Κατερίνης.
 3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, β΄ κύκλος: Β΄ Υγειονομική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:

 1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της Β΄ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΔΥΠΕ.

Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

 1. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρ φωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 2. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
 3. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Β΄ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος νοσηλευτικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και λειτουργικής διασύνδεσης.
 4. Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
 5. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Β΄ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
 6. Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας.

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρ. 7 του ν. 3329/2005.
 2. Ο Διοικητής ο οποίος έχει ιδίως τις αρμοδιότητες των παραγρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005.

Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε διακόσιες πενήντα μία (251) οργανικές κλίνες.

Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α) Ιατρική,

β) Νοσηλευτική,

γ) Διοικητική−Οικονομική,

δ) Τεχνική – Ξενοδοχειακή

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γραφείο Υποδοχής Ασθενών

 

Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση.

Το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής και το Ειδικό Γραφείο Υποδοχής Ασθενών υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου.

Περισσότερα