Ομάδες Έργου – Επιτροπές

Το Γ.Ν. Κατερίνης  αντιλαμβανόμενο τις  εξελίξεις στην οικονομία της αγοράς  έχει συγκροτήσει Ομάδα Διοίκησης –Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ΕΕ. Η Ομάδα στο πλαίσιο της επενδυτικής λογικής υποβάλλει ώριμες και ρεαλιστικές προτάσεις για  τον εκσυγχρονισμό και  την αναβάθμιση του βιοϊατρικού εξοπλισμού και της κτιριακής υποδομής.

  • Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 ενέταξε προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 2.132.600,00€.
  • Στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 υπέβαλε πρόταση με τις ανάγκες του Νοσοκομείου ύψους 5.905.000,00€.

Το 2013 ορίστηκαν υπεύθυνοι καταγραφής και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου. Από τη συγχώνευση των δύο Νοσοκομείων προέκυψε αξιόλογη ακίνητη περιουσία η οποία διαχειρίζεται με βέλτιστο τρόπο.   Μέχρι σήμερα έχει αξιοποιηθεί το μεγαλύτερο τμήμα των παλαιών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου μέσα στην πόλη της Κατερίνης. Στους ανακαινισμένους χώρους στεγάζονται Δομές του Ψυχιατρικού Τομέα:  ο Ξενώνας «ΘΑΛΕΙΑ», το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ανοϊκών και τα Κέντρα Ημέρας «4 Εποχές» και «Το Σπίτι των Μουσών».  Επιπλέον στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις  αυτές το ΕΚΑΒ Πιερίας, η 12η  Τ.ΟΜ.Υ.  Κατερίνης, ο Σύλλογος «Λάμψη της Αγάπης» και το Κυλικείο του Κοι.Σ.Π.Ε. Επιπλέον έχει παραχωρηθεί χώρος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  για να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες μετατρέποντας με αυτό τον σχεδιασμό  τις παλαιές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου σε ένα χώρο υπηρεσιών υγείας όπως ακριβώς είχε παγιωθεί στη συνείδηση του πληθυσμού της Πιερίας.

Παράλληλα αξιοποιείται το συνιδιόκτητο δάσος του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου σύμφωνα με τη Διαχειριστική του μελέτη τονώνοντας την οικονομία της περιοχής και ωφελώντας σημαντικά την κοινωνία αφού  προστατεύουν το περιβάλλον και τη  τοπική  κληρονομιά.

Στο Νοσοκομείο Κατερίνης λειτουργεί Ομάδα Σχεδιασμού Επιχειρησιακών Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών. Η επιχειρησιακή Ετοιμότητα των Νοσοκομείων αποτελεί  το κρισιμότερο σημείο της διαχείρισης κρίσεων. Η Ομάδα είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση των Σχεδίων και την προσαρμογή τους κάθε φορά στα νέα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό το 2018 πραγματοποίησε άσκηση ετοιμότητας υπό την εποπτεία του Ε.Κ.ΕΠ.Υ., η οποία αφορούσε σενάριο σεισμού και πυρκαγιάς με σκοπό  την εκπαίδευση του προσωπικού, τον περιορισμό της αβεβαιότητας, και την ταχεία ανάκαμψη και επαναφορά στην κανονικότητα. Στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, το Νοσοκομείο κινήθηκε στη βάση των Επιχειρησιακών Σχεδίων Ετοιμότητας, ενώ στην πορεία προσαρμόστηκε στις νέες ανάγκες ενεργοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών.

Ο Επιχειρησιακός  σχεδιασμός συμπίπτει με την προσπάθεια του Νοσοκομείου για τον περιορισμό της αβεβαιότητας του μέλλοντος και τον προγραμματισμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.  Ο Διοικητής του Νοσοκομείου με την Ομάδα σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Σχεδίου, αξιολογώντας το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Οργανισμού, προσδιορίζουν του στόχους και αναπτύσσουν σχέδιο δράσης βασισμένο στο κεντρικό πλαίσιο Στρατηγικής. Βασικός στόχος είναι η μείωση του κινδύνου  και η βελτίωση των δεικτών λειτουργία του Νοσοκομείου.

Περισσότερα