Διαδικασία χορήγησης Ιατρικών γνωματεύσεων

Κάθε ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό του/της φάκελο και λήψη αντιγράφων αυτού (Ν.2472/1997)

Τα αρμόδια τμήματα (Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων και ΤΕΠ, Τμήμα Κίνησης Ασθενών)  χορηγούν σχετικά έντυπα  τα οποία συμπληρώνονται από τον θεράποντα ιατρό (Ν.3418/2005) κατόπιν αίτησης του ασθενούς ή του νόμιμου εκπροσώπου του/της  (Ν. 2472/1997 & Ν.3418/2005).

Προσοχή: Τρίτος, πέραν του ασθενούς ή των νόμιμων εκπροσώπων του ΔΕΝ μπορεί να αιτηθεί και να του χορηγηθούν στοιχεία του ιατρικού φακέλου του ασθενούς καθώς συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα