Δ.ΙΕΚ Γ.Ν.Κ. – Ψ.Τ

Το Δημόσιο ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός  Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας» [ (ΦΕΚ 1038/03-06-2015) με ημερομηνία έναρξης 15 Σεπτεμβρίου 2015], είναι η μετεξέλιξη της Μέσης  Τεχνικής   Επαγγελματικής  Νοσηλευτικής  Σχολής  (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) που ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Κατερίνη το 1987, με διετές πρόγραμμα φοίτησης.

Στη συνέχεια:

  • 2000: μετατρέπεται σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Ά κύκλου σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών.
  • 2006: μετατρέπεται σε Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών (ΕΠΑ.Σ) διετούς φοίτησης
  • 2015: μετατρέπεται σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ. ΙΕΚ) με την ειδικότητα: «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».

Ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας.

Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάζει στο πλαίσιο της θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικό προσωπικό μέσης βαθμίδας (Βοηθοί Νοσηλευτών) ικανοί να παρέχουν νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή επιπέδου 4.

Η φοίτηση στην σχολή είναι υποχρεωτική διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και σε ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σε μονάδες υγείας.

Η Φοίτηση είναι Δωρεάν και το ωράριο πρωινό.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, με δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Το Δίπλωμα του ΙΕΚ απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, Δημοσίων και Ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος.

Το Δίπλωμα του ΙΕΚ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

  • απόφοιτοι Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)
  • Β΄ Κύκλου ΤΕΕ
  • Απόφοιτοι ΕΠΑΛ

 

Δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

  • πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, νοσηλευτικής ειδικότητας καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
  • Β΄ Κύκλου ΤΕΕ συναφούς ειδικότητας
  • Κάτοχοι ΒΕΚ των ΔΙΕΚ και του μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας.

 

Επισημαίνουμε ότι από την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά, όλοι οι απόφοιτοι των Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, μπορούν να επιλέξουν το Δ.Ι.Ε.Κ. «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και μέσω του Β΄ μηχανογραφικού.

 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από τις 01έως και 15 Σεπτεμβρίου.

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός εισακτέων στην σχολή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στην «Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών» και δημοσιεύεται στον τύπο καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΙΕΚ κατά την θερινή περίοδο.

ΤΟ ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλείας, είναι ενταγμένο στο Β΄ Μηχανογραφικό και κάθε χρόνο, μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων φοιτούν επιπλέον 15 καταρτιζόμενοι.

Οι απόφοιτοι του ΔΙΕΚ μπορούν να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για την είσοδό τους στα ΑΕΙ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα, της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».

Α  Εξάμηνο

Νοσηλευτική  Ι (θεωρία και εργαστήριο)

Ανατομία  (θεωρία)

Φυσιολογία  (θεωρία)

Φαρμακολογία  (θεωρία)

Πρώτες Βοήθειες  (θεωρία και εργαστήριο)

Υγιεινή / Μικροβιολογία  (θεωρία)

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα  (εργαστήριο)

 

Β  Εξάμηνο

Νοσηλευτική ΙΙ  (θεωρία και εργαστήριο)

Παθολογία   (θεωρία)

Χειρουργική Ι   (θεωρία)

Γυναικολογία /Παιδιατρική  (θεωρία)

Ψυχιατρική /Νευρολογία   (θεωρία)

Νοσηλευτική Ι (Πρακτική εφαρμογή στο Νοσοκομείο)

 

Γ  Εξάμηνο

Χειρουργική ΙΙ  (θεωρία)

Αποστείρωση  (θεωρία και εργαστήριο)

Αιμοδοσία  (θεωρία)

Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική εφαρμογή στο Νοσοκομείο)

 

Δ  Εξάμηνο

Ορθοπεδική  (θεωρία)

Αντιμετώπιση σε επείγοντα περιστατικά  (θεωρία)

Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική εφαρμογή στο Νοσοκομείο)

 

Ε  Εξάμηνο

Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο

Το Δ.Ι.Ε.Κ. στεγάζεται στο παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, στον πρώην κτίριο της Αιμοδοσίας.

Περισσότερα