Διατομεακά

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα Διατομεακά Τμήματα του Γ.Ν.Κ. με δυναμικότητα τριαντατεσσάρων (34) κλινών είναι τα εξής:

Περισσότερα