3η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

Γ.Ν  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΙΑΤΡΟΥ  ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  ΤΟΥ ΓΝΚ   ( ΑΔΑ  :  6P8Ξ465ΦΥO-ΗΑ5)

Πρακτικό κατάρτισης προσωρινών αποτελεσμάτων για την επιλογή προσωπικού καθαριότητας
του Γ.Ν. Κατερίνης – Ψ.Τ. ΓΝΚ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 16195/14-9-2018 Επαναπροκήρυξη.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πρακτικό των Οριστικών πινάκων της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού Καθαριότητας του Γ.Ν Κατερίνης-Ψ.Τ ΓΝΚ σύμφωνα με την αρ. πρ. 430/8-1-2018 Επαναπροκήρυξη.

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.