Τελική πρόσληψη εποχικού προσωπικού καθαριότητας 65 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ κατόπιν τριών παραιτήσεων επιτυχόντων στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Γ.Ν. Κατερίνης