Έγκριση στελέχωσης του Νοσοκομείου με έξι (6) θέσεις Ιατρικού Προσωπικού

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης ενημερώνει για την έγκριση της στελέχωσης του Νοσοκομείου, με έξι (6) θέσεις Ιατρικού Προσωπικού, ενισχύοντας τη δυναμικότητά της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, η με αριθ. πρωτ. 2017/08-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ444690ΒΤ-ΖΚΘ) απόφαση- προκήρυξη του Διοικητή του Γ.Ν. Κατερίνης, η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./5333/05-02-2021 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, με τις παρακάτω θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ για τη ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄

1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄

1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄

1

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄

1

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄

1

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄

1

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr

Η προσπάθεια της Διοίκησης σε συνεργασία με την 3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας  για την αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες του νομού είναι συνεχής και αδιάλειπτη.

 

Ο Διοικητής

 

Γεώργιος Χατζηγεωργίου